top of page

Terms and conditions

EN

SALE AND DELIVERY TERMS PGB-EUROPE NV

 1. GENERAL
  The following conditions are, unless and in so far as agreed otherwise for each transaction, applicable to all offers and deliveries made by pgb-Europe. Reference by buyers to their own purchase, tender or other conditions are not applicable unless expressly accepted by pgb-Europe in writing. Promises and declarations by and agreements with our representatives are only binding on us in so far as they are confirmed by us in writing.

   

 2. PRICES AND OFFERS
  Unless expressly stated otherwise, our offers and prices in our catalogues are never binding. Orders accepted by the representatives and/or agents bind the seller only to the extent that these orders are confirmed in writing.

   

 3. DELIVERY PERIODS
  The delivery dates stated are only an indication. We accept no liability for payment of damages arising from late delivery.

   

 4. DELIVERY
  The goods are transported at the receiver’s risk and peril, even if they are sent carriage paid.

   

 5. COMPLAINTS AND LIABILITY
  The buyer must check the conformity of the goods on receipt in terms of measurements, quantity, material, finish etc. The buyer must complain in writing within 3 days of receipt of the goods about any externally visible defects, otherwise any claim for these will lapse. In addition, if the goods have already been used or worked on, no complaint whatsoever will be considered. The buyer will only be able to refer to hidden faults in so far as they have come to light within 3 months counting from the receipt of the goods, and then on the condition that he informs the seller of this in writing within 8 days counting from the discovery of the fault. In that case the buyer’s rights shall be limited to replacement of the goods delivered with the exclusion of any payment of damages.

  pgb-Europe is not liable for faults in goods which it has obtained from third parties. It shall instead transfer and assign to the customer all claims that it can make concerning these against the supplier. Without prejudice to the above, the liability of the seller for damages arising from the delivered goods shall be in any event limited to their net price. All claims concerning damage to business or other indirect damage such as assembly costs, injury to people or damage to goods, are specifically excluded.

   

 6. PAYMENT
  Unless otherwise agreed, payment must be made within 30 days from the invoice date, without the deduction of any discount, at the registered office. The only date of payment is that on which our account is credited. Interest for late payment will be charged at 15 % per annum from the due date of the invoice by legal right and without notice of default. In the event of non-payment on the due date, the amount outstanding will be increased by legal right by a penalty for damages of 10% with a minimum of EURO 75. This amount may not be offset against any legal costs, nor the settlement of the legal claim, nor settlement of expenses, nor against the interest. The non-payment of an invoice by its due date allows us to claim the total balance on the debtor’s account and we reserve the right to cease or review any ongoing transactions entirely or in part, this being without any formalities and reserving the right to settlement of claims for damages. The buyer does not become the owner of the goods sold until the amounts outstanding have been entirely settled. The buyer hereby agrees that there exists a reservation of title in favour of the seller until the purchase price is paid and that in the event of default the goods can be claimed back by the seller. The risks to which the goods may be subject are nevertheless borne by the buyer as soon as they put at his disposal.


   

 7. CIRCUMSTANCES BEYOND ONE’ S CONTROL
  In the event that the seller is not in a position to fulfil one or several of his obligations as a result of circumstances outside his control, he is entitled without any legal intervention to declare himself by registered post released entirely or in part from the agreement, without being liable for any damages.

   

 8. JURISDICTION
  In the event of a dispute only the jurisdiction of the courts of the GHENT district and the justice of the peace of the Merelbeke canton applies.

NL

ALGEMENE EN VERKOOPSVOORWAARDEN PGB-EUROPE NV

 1. ALGEMEEN
  Onderstaande voorwaarden zijn, tenzij en zover schriftelijk per transactie overeengekomen van toepassing op alle offertes en leveranties van pgb-Europe. Verwijzingen door de koper naar eigen inkoop-,aanbestedings-, of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door pgb-Europe aanvaard. Toezeggingen en verklaringen door, - en afspraken met onze vertegenwoordigers – verbinden ons slechts voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
   

 2. PRIJZEN EN OFFERTES
  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn onze offertes en prijzen in onze catalogen steeds vrijblijvend. Bestellingen door de vertegenwoordigers en/of agenten aanvaard, verbinden de verkoper slechts indien deze bestellingen schriftelijk bevestigd werden.
   

 3. LEVERTIJD
  Onze leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tot vergoeding van schade, ontstaan door te late levering.
   

 4. LEVERING
  De goederen reizen op gevaar en risico van de bestemmeling, zelfs wanneer ze franco worden verzonden.
   

 5. RECLAMATIES EN AANSPRAKELIJKHEID
  De koper dient de conformiteit van de goederen bij ontvangst te controleren op afmetingen, hoeveelheid, materiaal, afwerking e.d. De koper dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen uiterlijk waarneembare afwijkingen schriftelijk te reclameren, anders vervalt desbetreffend elke aanspraak. Ook wanneer de goederen reeds gebruikt of herwerkt zijn, zal geen enkele klacht nog in overweging genomen worden. De koper zal zich enkel kunnen beroepen op verborgen gebreken, indien zij aan het licht gekomen zijn binnen 3 maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de goederen, en dit op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte stelt, 8 dagen te rekenen vanaf de ontdekking van het gebrek. In dit geval zal de koper enkel het recht hebben op de vervanging van de geleverde goederen met uitsluiting van elke schadevergoeding. pgb-Europe is niet verantwoordelijk voor gebreken aan goederen die zij van derden heeft betrokken. Zij zal in de plaats daarvan aan de afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die zij terzake zelf jegens de leverancier kan doen geldend maken. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is de aansprakelijkheid van de verkoper voor de schade die zou voortvloeien uit de geleverde goederen, in elk geval beperkt tot de nettoprijs daarvan. Met name is elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, zoals montagekosten, schade aan personen of goederen uitgesloten.
   

 6. OVERMACHT
  In geval de verkoper niet in staat is één of meerder van zijn verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid buiten zijn macht, is hij gerechtigd zonder enige gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
   

 7. BETALING
  Tenzij anders overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting op de maatschappelijke zetel. De enige datum van betaling is deze waarop onze rekeningen worden gecrediteerd. Vanaf de vervaldag van de factuur zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd van 15% per jaar. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege het verschuldigd bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 EUR. Dit bedrag mag eventueel niet worden verward met de gerechtskosten, noch de rechtsplegingsvergoeding of uitgavenvergoeding, noch met de intresten. Het niet-betaald zijn van een factuur op haar vervaldag, brengt de opeisbaarheid mede van het volledig saldo van de rekening van de schuldenaar en wij behouden ons het recht voor, de nog lopende zaken geheel of gedeeltelijk te verbreken of in beraad te houden, dit zonder enige formaliteit en met het behoud van het recht op schadeloosstelling.

  De koper wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De koper gaat ermee akkoord dat er een eigendomsvoorbehoud bestaat in hoofde van de verkoper zolang de koopprijs niet is betaald en dat bij niet-betaling de goederen door de verkoper kunnen worden teruggeëist. De risico’ s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de koper zodra ze te zijner beschikking worden gesteld.
   

 8. BEVOEGDHEID
  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement GENT en de vrederechter van het kanton Merelbeke bevoegd.

DE

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN PGB-EUROPE NV

 

 1. ALLGEMEINES
  Nachstehende Bedingungen finden auf alle Offerten von pgb-Europe Anwendung, sofern je Transaktion nicht anders schriftlich vereinbart. Verweise des Käufers auf die eigenen Einkaufs-, Submissions- oder sonstigen Bedingungen finden keine Anwendung, sofern nicht von pgb-Europe ausdrücklich und schriftlich akzeptiert. Zusagen und Erklärungen durch und Absprachen mit unseren Vertretern sind für uns nur bindend, soweit diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

   

 1. PREISE UND OFFERTEN
  Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind unsere Offerten und Preise in unseren Katalogen stets unverbindlich. Von den Vertretern und/oder Agenten angenommene Bestellungen sind für den Verkäufer nur indend, wenn diese Bestellungen schriftlich bestätigt wurden.

   

 1. LIEFERZEIT
  Die angegebenen Lieferfristen sind nur ein Näherungswert. Wir weisen alle Verantwortung und Schadenersatzforderungen für Schäden durch Verspätete Lieferung ab.

   

 1. LIEFERUNG
  Die Güter reisen auf Gefahr und Risiko des Empfängers, auch wenn sie franko versandt werden.

   

 1. REKLAMATIONEN UND HAFTUNG
  Der Käufer hat bereits bei Erhalt die Übereinstimmung der Waren bezüglich der Abmessungen, der Menge, des Materials, der Verarbeitung usw. zu überprüfen. Der Käufer hat innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Waren äußerlich wahrnehmbare Abweichungen schriftlich zu reklamieren, andernfalls verfällt diesbezüglich jeder Anspruch. Auch wenn die Waren bereits verwendet oder behandelt wurden, kommt keinerlei Beschwerde in Frage.
  Der Verkäufer kann sich nur dann auf verborgene Mängel berufen, wenn diese innerhalb von 3 Monaten ab Erhalt der Ware zutage getreten sind, und zwar unter der Voraussetzung, das er den Verkäufer 8 Tage ab dem Bemerken des Mangels davon in Kenntnis setzt. In diesem Falle hat der Käufer allein Anspruch auf Ersatz der gelieferten Waren unter Ausschluss jeglichen Schadensersatzes.
  pgb-Europe ist nicht für Mängel an Waren verantwortlich, die sie von Dritten bezogen hat. Sie wird stattdessen alle ihre Ansprüche gegenüber dem Lieferer auf den Käufer übertragen und an ihn abtreten.
  Unbeschadet des Vorangegangenen ist die Haftung des Verkäufers für den Schaden, der sich aus den gelieferten Waren ergibt, in jedem Falle auf deren Nettopreis beschränkt. Insbesondere ist jede Forderung hinsichtlich eines Geschäftsschadens oder sonstigen indirekten Schadens wie Montagekosten, Schäden an Personen oder Gütern ausgeschlossen.

   

 1. ZAHLUNG
  Wenn nicht anders Vereinbart ist die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Rabattabzug am Sitz der Gesellschaft vorzunehmen. Alleiniges Zahlungsdatum ist dasjenige, an dem unsere Beträge gutgeschrieben werden. Ab dem Fälligkeitsdatum der Rechnung sind von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung Säumniszinsen von jährlich 15% fällig.
  Bei Nichtbegleichen der Rechnung am Fälligkeitsdatum wird der fällige Betrag bei einem Minimum von 75 EUR um seine Schadenersatzpauschale von 10% unbeschadet der Gerichtskosten, Rechtspflegegebühren, Unkosten oder Zinsen erhöht.
  Die Nichtbegleichung einer Rechnung an ihrem Fälligkeitstag bewirkt die Fälligkeit des gesamten Saldos des Schuldnerkontos. Wir behalten uns das Recht vor, noch laufende Sachen ganz oder teilweise zu kündigen oder aufzuschieben und zwar ohne Formalitäten und unter Beibehaltung des Rechts auf Entschädigung. Der Käufer wird erst Eigentümer der veräußerten Waren, wenn die schuldigen Summen vollständig bezahlt sind. Der Käufer stimmt zu, dass ein Eigentumsvorbehalt seitens des Verkäufers besteht, solange der Kaufpreis nicht bezahlt ist, und dass die
  Waren vom Verkäufer bei Nichtbezahlung zurückverlangt werden können.
  Die Risiken, welchen die Waren unterliegen können, gehen zu lasten des Käufers, sobald sie ihm zur Verfügung gestellt wurden.

   

 1. HÖHERE GEWALT
  Sollte der Verkäufer aufgrund von Umständen, die außerhalb seiner Macht liegen außerstande sein, seine Verpflichtungen zu erfüllen, ist er ohne gerichtliches Eingreifen berechtigt, die Vereinbarung per Einschreiben ganz oder teilweise für aufgehoben zu erklären ohne Schadenersatzpflichtig zu sein.

   

 1. ZUSTÄNDIGKEIT
  Für Streitfälle sind ausschlie?lich die Gerichte des Gerichtsbezirks GENT un die Friedensrichter des Kantons Merelbeke zuständig.

FR

CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON PGB-EUROPE SA

 1. GENERAL
  Les conditions ci-après sont applicables à toutes offres et livraisons de pgb- Europe, sauf disposition contraire écrite stipulée lors de chaque transaction. Les références aux conditions d'achat d'adjudication ou autres conditions émanant de I'acheteur, ne seront pas applicables, sauf acception explicite et écrite de la part de pgb-Europe. Les engagements et déclarations faits par/ou les accords avec nos représentants ne nous engagent qu'après confirmation écrite de notre part. 
   

 2. PRIX ET OFFRES
  Sauf stipulation contraire nos offres et nos tarifs mentionnés dans nos catalogues ne nous engagent pas. Les commandes acceptées par des représentants et/ou agents, n'engagent le vendeur que pour autant qu'elles aient été confirmées par écrit. 
   

 3. DELAIS DE LIVRAISON
  Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif. Nous déclinons toute responsabilité en cas de livraison tardive, et toute demande d’indemnité qui pourrait en découler.
   

 4. LIVRAISON
  Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas d’envoi franco.
   

 5. RECLAMATIONS ET RESPONSABILITE
  L'acheteur est tenu de contrôler la conformité des marchandises dès réception, du point de vue des dimensions, de la quantité, des matériaux, de la finition, etc. Toute divergence apparente doit être signifiée par écrit dans les 3 jours de la réception des marchandises, sous peine d'irrecevabilité de toute réclamation. Aucune réclamation ne sera prise en considération en cas où les marchandises sont déjà utilisées ou traitées. L'acheteur ne pourra invoquer des vices cachés, que s'ils se sont manifestés dans les 3 mois de la réception des marchandises et qu'il en avertisse le vendeur par écrit dans les 8 jours à dater de la découverte du vice. Dans ce cas, le droit de I'acheteur se limitera au remplacement des marchandises livrées, à I'exclusion de tous dommages et intérêts.
  pgb-Europe n'est pas responsable de vices présentés par les marchandises achetées de tiers. Au contrainte, elle transmettra et cédera à I'acheteur tous ses droits à I'égard du fournisseur. Sans préjudice à la stipulation précédente, la responsabilité du vendeur en cas de dommages découlant des marchandises livrées, se limitera en tous cas au
  prix net des dites marchandises. Toute demande d'indemnité, soit de dégâts, soit de dommage indirect, tels que frais de montage, préjudice à des personnes ou à des marchandises, est exclue. 
   

 6. PAIEMENT
  Sauf dispositions contraires, le paiement doit se faire endéans les 30 jours de la date de facture, sans escompte, au siège social. La seule date de paiement est celle où les comptes sont crédités. A partir de la date d'échéance de la facture le client sera redevable de droit et sans mise en demeure d'une indemnité de 15 % par année. 
  En cas de non-paiement de la facture à I'échéance, le montant dû sera majoré de plein droit, de dommages et intérêts de 10 % avec un minimum de 75 EUR, sans préjudice de frais judiciaires, frais de procédure ou frais de dépenses ou des intérêts. A défaut de paiement d'une facture à son échéance le solde du compte du débiteur devient intégralement exigible. Le cas échéant nous nous réservons le droit de résilier ou de suspendre les marchés en cours, sans aucune formalité quelconque et sans préjudice de tout droit de dommages-intérêts. L'acheteur devient alors le propriétaire de la marchandise après que la somme due soit totalement payée. L'acheteur est d'accord que le vendeur reste le propriétaire de la marchandise jusqu'au moment du paiement de la somme due, et s'il n'y a pas de paiement, la marchandise doit pouvoir être restituée au vendeur. Tous les risques que la marchandise peut éventuellement subir sont à charge de I'acheteur.
   

 7. FORCE MAJEURE
  Si le vendeur n'est pas à même de respecter un ou plusieurs de ses engagements à cause de force majeure, il se réserve le droit, sans intervention judiciaire, de résilier en tout ou en partie le contrat, par lettre recommandée, sans être tenu à payer une indemnité.
   

 8. COMPETENCE
  En cas de litige entres les parties seul le tribunal de I'arrondissement de GAND et le juge de paix du canton de Merelbeke sont les seul compétents.

EN
NL
DE
FR
bottom of page